بــابــا لـنـگ دراز عـزیــز...

بــابــا لـنـگ دراز عـزیــز...

بعضـی وقتا به جـودی حسـودیم میشـه
کاش تـو دنیـای مـا یکی مثـل تـو پیـدا میشـد
یکی که از دور و بدون دیدن همدیگه هـوامو داشته باشه
یکی که با فرستـادن یه نامه مشـکلمو حل کنه
یکی که فقط سایشـو دیده باشـم ولی همه کسم باشه
یکی که حتی اگه همـه تنهـام گذاشتن
اون مثـل همیشـه پشـتم باشه و تنهـام نذاره
یکی که هیـچوقت با قلـب و احسـاسم بازی نکنه
امـا افسـوس...
آدمـای دنیـای من مثـل کارتونا قشـنگ نیستن!
وقتی که بهشـون نیـاز داری مثل تـو رفتـار نمیکنن
حتی اگه ادعـاشون بشه که عاشـقتن!

نوشته شده در شنبه 7 مهر 1397 ساعت 9:52 بعد از ظهر توسط بانو |