سبک زندگي کنوني ما در مواجهه با غرب مدرن

سبک زندگي کنوني ما در مواجهه با غرب مدرن

بي شک مواجهه فرهنگ و جامعه­ی ايراني نیز مانند سایر کشورهای اسلامی با فرهنگ و نگرش غربي و مدرن، سبب تحول در سبک زندگي ايراني شده است و يک زندگي شبه مدرن را که بارقه­هايي از سنت نيز در آن وجود دارد، براي جامعه ايراني رقم زده است. برای روشن شدن این مطلب به طور خلاصه به آن می­پردازیم.

از پايان دوره صفويه و مخصوصاً از دوران قاجاريه تا به امروز، مسأله مواجهه با عالمي جديد و ساحتي نوين به نام غرب و مدرنيته، کم­کم در ايران رخ نموده است. غالباً اين مواجهه چند جانبه بوده اما در هر دوره وجهي از آن بر وجوه ديگر غلبه داشته است: اين مواجهه ابتدا به صورت سلطه جغرافيايي محدود بود. مانند حضور پرتغالي­ها در جنوب ايران. پس از قوّت صفويه، اين مواجهه، به عرصه علم کلام قدم مي­گذارد و اين مسيونرهاي مسيحي هستند که حامل پيام غرب نوين و اروپاي متجدد در ايران هستند. از اواسط دوره قاجار غرب و غرب­زدگي و مواجهه ما با اين پديده، شکلي جديد به خود گرفت. اين نحوه مواجهه جديد، در حوزه انديشه و تفکر و علم و فرهنگ بوده و غرب­زدگي گسترده فرهنگي و علمي را پديدار کرد. بدين سبب طبقه روشنفکران غيرديني و فراماسونرها در اين دوره آن هم تحت نظارت و حمايت و هدايت انگليس و روسيه و بعدها آمريکا شکل گرفت و براساس اين شيوه مواجهه است که کم­کم سبک زندگي ايراني دستخوش تغييرات مي­شود؛ تغييراتي که هرچه زمان برايش جلوتر مي­رفت، سرعت اين تغييرات نيز سريع­تر مي­شد و واکنش آگاهان، روشنفکران ديني، خواص سياسي و علما را باعث مي­گشت.


✘ادامهـ مطلبـ✘
نوشته شده در شنبه 8 آذر 1393 ساعت 8:41 بعد از ظهر توسط بانو |

حیات طیبه و حیات خبیثه

 

حیات طیبه و حیات خبیثه

مهم‎‌ترين و کامل‎‌ترين تعريفي که در ميان تعاريف متعدد از دين در فلسفه دين وجود دارد اين است که «دين، راه و روش زندگي است». پس دين، يعني سبک زندگي. اکنون قاعده برعکس است، يعني با اصالت يافتن انسان، حق انسان موجب شکل‎گيري حدود و ثغور زندگي شده است و اين حدود، سبک و استيل زندگي را شکل مي‌‎دهند. وقتي استيل و سبک زندگي شکل گرفت اکنون آن زندگي يک دين است: «سبک زندگي به مثابه دين». پس سبک زندگي بورژوايي، به تنوع و تکثر دينِ برآمده از آن مي‌‎انجامد، از اين‎جا پلوراليسم ديني و کثرت‎گرايي در دين، مبتني بر کثرت در سبک زندگي پديد مي‌‎آيد.

حال اگر به جای این که سبک زندگي را منشأ دين بدانيم، دين را منشأ سبک زندگي بشناسيم، قاعده تغییر می­کند و اصالت از آن خدا می شود نه بشر. در اين صورت، به تعبير غربي‎‌ها، سوپرپارادايم «تئوئيسم»[1] رقم مي‌‎خورد. وقتي اصالت خدا مطرح باشد، حق از آن خداست نه غير خدا، يعني غير خدا حق ندارد حدود را تعيين کند. برخي از حدود الهي سلبي هستند مانند «ربا نخوريد» و برخي ايجابي مانند «روزه بگيريد». مرجعي که اين حدود را وضع کرده، ابتدا حق با اوست و حقوق او مقدم بر حقوق ديگران است. پس وقتي اصالت از آن خداست و خدا، محور است، حقوق الهي مطرح مي‌‎شود. حقوق الهي در قالب حدود الهي، که در قواره دين ظهور و بروز مي‌‎يابد. چون خدا يکي است، پس حق او نيز واحد است. حق واحد يک خدا، به يک دين منتهي و منتج مي‌‎شود «إنّ الدينَ عِندَ اللهِ الإسلام»[2] از يک دين واحد با احکام و حدود مشخص، يک سبک و روش زندگي پديد مي‌‎آيد و بر این مبنا پلوراليسم دينی شکل نمی­گیرد.

سير حرکت از Humanism (اومانيسم) تا Human Rights (حقوق بشر)، سپس سبک زندگي بورژوايي، و در ‌‌نهايت دينِ زمينيِ متکثر مبتني بر آن سبک زندگي، در تلقي ديني به «حيات خبيثه» معروف است، چون ريشه در شرک و عدم توحيد دارد و کسي مانند بشر با خدا شريک و حتي جایگزين شده است. ضمن اين‎که با نفي حدود الهي، او خود، حد و حدود مشخص کرده است. اما سير حرکت از خدامحوري به حقِ خدا، و سپس به دين، و در ‌‌نهايت به سيره و روش زندگيِ برآمده از دين حنيف، «حيات طيبه» ناميده مي‌‎شد. بنابراین در سبک زندگي بورژوايي، سبک زندگي به‎ مثابه ديناست، اما در اسلام، دين به مثابه سبک زندگي است.

____________________________________________________

پی نوشت ها 

[1]Theism ؛ مکتب خداگرا، ایدئولوژی اصلیِ تعیین کننده­ی راه و روش زندگی که در مقابل مکتب اومانیسم Humanism  مطرح می­شود.

[2]آل­عمران/19.

نوشته شده در پنج شنبه 29 آبان 1393 ساعت 8:26 بعد از ظهر توسط بانو |

مفهوم سبک زندگی

 ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ از زﻣﺮه ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﭘﺎره اي از واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎي ﻣﻲ ﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﻛﺎر   ﺑﺮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن در ادﺑﻴ ﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رواج زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎري از واژﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ را داراﺳﺖ و  دﻗﻴﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ   ﺗﺮي، ﮔﻮﻳﺎي و ﻧﮕﺮش اﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺣﺘﻲ  اﻣ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮده ي ﭼﻮن ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻣﻠﻴﺖ را ﻣﻄﺮح  اﻧﺪ  . ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮ ﻛﻨﺶ ﻋﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻣﺪﻟﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻃﻼق   ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺠﺎري، رﻓﺘﺎري و ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن  ﻫﻨﺪه ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ و ﻛﻨﺶ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ و  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻫﻴ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ دﻻﻟﺖ ﺑ و ﻣﺤﺘﻮاي رواﺑﻂ، ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻛﻨﺶ دارد .

نوشته شده در پنج شنبه 29 آبان 1393 ساعت 8:11 بعد از ظهر توسط بانو |

به وبلاگ خود خوش امدید

 

 

 

 ωـلاҐ بهـ وبلاگ פֿـوבتوלּ פֿـوش آمـבیـב  
 
 امیـבوارҐ  مطالبۓ ڪهـ توۓ وب میذارҐ مورב اـωـتـ؋ـاـבهـ شما قرار بگیرهــ. 
  

 

 اهــمیت و ارج زنـבگۓ בر هــمیלּ اـωـت 

 

  ڪهـ موقت اـωـت، 

 

  تو بایـב جاوבانگۓ פֿـوבت را בر جاۓ בیگرۓ نشاלּ بـבهــی، 

 

 و آלּ جا «انـωـانیت» اـωـت! 

 

 

نوشته شده در 1 فروردين 1390 ساعت 1:0 قبل از ظهر توسط بانو |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد